کارمان هنوز تمام نشده است، می‌خواهیم در فینال حاضر شویم