درآمد ۶ میلیون یورویی یاران جهانبخش در فصل ۱۶-۲۰۱۵