امریکا و دوستانش چاره ای جز اعتراف به شکست در سوریه ندارند