سایه کسری بودجه بر سر آل سعود/ حقوق و مزایا از سوی پادشاه کم شد