درخواست معترضان به نژادپرستی پلیس آمریکا برای استعفای مقامات شهر شارلوت