دولت آینده ازبکستان سیاست «کریم‌اف» را ادامه خواهد داد