ویدئو: نوازندۀ روسی ۲۴ ساعت بدون توقف پیانو نواخت

یک پیانیست روسی برای کمک به یک خیریه ۲۴ ساعت بدون توقف پیانو نواخت.