استقبال از ثبت نام اینترنتی سرشماری

تا عصر دوشنبه ١١۶ هزار خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت کردند.۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر