روسیه تیم بسیار بزرگی است/ بازیکنان ایران آماده بازی با روسها هستند