روزشمار: ۶ مهر؛ روز جهانی گردشگری

سازمان جهانی گردشگری، روز ۲۷ سپتامبر را روز جهانی گردشگری نامگذاری کرده است.