بینی گرفته ترامپ، دست‌مایه نظرات طنزآمیز مخالفان وی!