دوازدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ازبکستان و ترکمنستان برگزار شد