وقوع ۲ انفجار در آلمان

پلیس آلمان اخباری مبنی بر وقوع ۲ انفجار که یکی در برابر مسجدی رخ داد را تائید کرد.