روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی بعد از انتخابات با قدرت ادامه می‌یابد