سنای آمریکا علیه عربستان قانون تصویب می‌کند

سنای آمریکا قرار است پیش‌نویس قانون منع فروش تجهیزات نظامی به عربستان را به رأی بگذارد.