اظهارنظر اینفانتینو پس از لغو انتخابات فیفا

رییس فدراسیون بین المللی فوتبال پس از لغو انتخابات شورای فیفا اظهار کرد با این اتفاق دموکراسی در این زمینه اجرا شده است.