رحمانی فضلی: ایران همواره فراتر از تعهدات خود به پناهندگان و پناهجویان کمک کرده است

وزیر کشور گفت: جابجایی های گسترده پناهندگان دارای پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی کشورها است و حل آن نیز از توان یک کشور به تنهایی خارج بوده و در گرو تعامل جامعه جهانی خواهد بود.