رحمانی فضلی: ایران همواره فراتر از تعهدات خود به پناهندگان و پناهجویان کمک کرده است