از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ تعداد ۴۱۴۱۴ پناهنده در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده‌اند