شرط وزارت نفت برای دریافت گود «بابک زنجانی»

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران از عدم قبول مسوولیت گود ایران زمین توسط وزارت نفت خبر داد.