وقوع ۲ انفجار در آلمان

پلیس آلمان اخباری مبنی بر وقوع ۲ انفجار را که یکی در برابر مسجدی رخ داد تایید کرد.