قراردادهای نفتی و FATF با بهانه عدم ارتباط به مجلس ارائه نمی‌شود

نماینده فلاورجان گفت: دولت با بهانه آنکه قراردادهای نفتی و FATF‌ ربطی به مجلس ندارد آنها را ارائه نمی‌کنند اما نمایندگان دلسوز ملت هستند.