ملاحظات دفتر مقام معظم رهبری درباره قراردادهای جدید نفتی تماما اجرایی شده است