انفجار در مقابل مسجدی در آلمان

انفجار در مقابل مسجدی در آلمان به وقوع پیوست.