استقرار سامانه موشکی تلاش با موشک‌های صیاد ۲ و ۳

اولین سامانه موشکی تلاش در آینده نزدیک در مرکز ایران مستقر شده و وظیفه دفاع پدافندی از آسمان مرکز ایران را عهده‌دار خواهد شد….