کنگره وتوی اوباما به نفع عربستان را وتو می کند

کنگرۀ آمریکا درباره پیشنویس قانون اخذ غرامت از عربستان سعودی، بار دیگر رأی گیری می کند….