تهران و هاوانا یادداشت تفاهم امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و کوبا برای ارتقای همکاری های خود در زمینه بهداشتی، درمانی و دارویی، یک یادداشت تفاهم همکاری مشترک امضا کردند.