الگوی قراردادهای نفتی نیاز به تصویب مجلس ندارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح برخی انتقادات به مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی توضیح داد.