راه‌اندازی کمپینی در نیویورک برای مقابله با اسلام‌هراسی

کمپینی برای مقابله با نفرت و نگرش منفی نسبت به مسلمانان در شهر نیویورک آمریکا از سوی مردم و شهردار این شهر راه‌اندازی شده است.