تکفیری‌های عراق؛ محصول پروژه مذهب علیه مذهب آمریکایی – سعودی

یکی از عوامل مهم درگیری‌های خونین منطقه، تکفیر شیعیان از سوی علما و روحانیون افراطی وهابی و سلفی است.