در دوران دفاع مقدس وقایع بزرگی رخ داده که فقط بخشی از آن به نمایش درآمده است