تهران و هاوانا بر ارتقای همکاری‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی تأکید کردند

ایران و کوبا بر ارتقای همکاری‌های دوجانبه به ویژه در عرصه اقتصادی و در دوران پسابرجام تأکید کردند.