تهران و هاوانا بر ارتقای همکاری‌ها به ویژه در عرصه اقتصادی تأکید کردند