ستاره ایرانی همچنان دور از ترکیب دینامو/ کریمی جدال با یوونتوس را از دست داد