وزیر دادگستری: ارتباط مشایی با فساد۳ هزار میلیاردی قابل کتمان نیست

من این موضوع را شنیده بودم، حتی آنها می‌خواستند از من شکایت کنند که بعد منصرف شدند. البته ما برای پاسخگویی همیشه آماده‌ایم.