آمریکا در تعامل با ما به دنبال فرمول برد-باخت است/نتیجه فراجناحی بودن، فعالیت در جبهه باطل است