برنامه‌های متنوع شرکت بهره برداری مترو تهران در راستای ترویج فرهنگ ورزش برای کارکنان

مدیر رفاه شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: این شرکت به منظور ارتقای سرانه ورزش در بین کارکنان و خانواده های آنان، اقدامات جدیدی را انجام داده است.