مورچه‌ها هم معتاد می‌شوند!

بر اساس نتایج یک تحقیق، مورچه‌ها نیز به مرفین اعتیاد پیدا می‌کنند.