دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد

محمدرضا چپریان به عنوان دبیر ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.