ابزار Assistant گوگل با پشتیبانی از هندی، زبان دومش را خواهد آموخت