نباید بگذاریم نام ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار بگیرد