حمله به مسجدی در درسدنِ آلمان

یک بمب در مسجدی در شهر درسدن آلمان منفجر شده است.