تداوم طراحی و تولید سامانه‌ها و تجهیزات "دفاع محور"/ تبدیل برخی کشورهای منطقه به انبار مهمات، نیروهای مسلح را در "قدرت‌افزایی دفاعی" مصمم‌تر می‌سازد