جذب نیرو در بخش دولتی تقریبا صفر است/ رکود چرخ اقتصاد را قفل کرده