روز شمار دفاعی که مقدس است

رژیم بعثی عراق، همواره کوشید تجاوز نظامی خود به خاک ایران را با توسل به یک رشته بهانه‌ها موجه جلوه دهد.