ناکامی داعش در حمله به «القیاره»/ ایجاد کانال امن برای انتقال نیرو با آزادی «شرقاط»