پاکستان فکر تسلط بر «جامو و کشمیر» را از سر بیرون کند

وزیر امور خارجه هند در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: پاکستان آرزوی به دست آوردن منطقه جامو و کشمیر را از سر بیرون کند.