پاکستان فکر تسلط بر «جامو و کشمیر» را از سر بیرون کند