ما امروزه به همان ایمان و اعتقاد دوران دفاع مقدس نیاز داریم

مشاور عالی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ما امروزه به همان ایمان و اعتقاد دوران دفاع مقدس نیاز داریم.