ما امروزه به همان ایمان و اعتقاد دوران دفاع مقدس نیاز داریم